22.07.2016 - כתבה בחדשות נתניה על לקוח של המשרד שנפל קרבן להטרדות של האקר ברשת

===========================================================================

7.2.2016 – מאמר מאת רו"ח עו"ד פיני גלעד ממשרד בן אליעזר ושות' בנושא מס שבח בשנת 2015

 

השבח ל-2015

 

סיכום עיקר חידושי החקיקה והפסיקה בשנת 2015 במס השבח והרכישה

 

חקיקה

בשנת 2015 כללו 2 תיקונים לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה). בתיקון 81 הפך מס הרכישה המוגדל לרוכשי דירה שאינה יחידה להוראת קבע בחוק, והוא אף הוגדל בהוראת שעה ל-5 שנים לשיעורים של עד 8-10% לדירות יוקרה. בתיקון 82 תוקן עיוות שקיים מ-1.1.14 ונקבע, שבמכירת דירת מגורים הפטורה ממס על חלק מהשבח הריאלי (חישוב ליניארי מוטב) יהיה פטור ממס גם על הסכום האינפלציוני החייב. בנוסף נקבע, שבתקופת המעבר (1.1.14-31.12.17) ניתן להינות מהחישוב הליניארי המוטב גם במכירה בין יורשים שהם קרובים במקרה של חלוקת עזבון, גם אם שולמה תמורה מחוץ לנכסי העיזבון.

 

פסיקה – עליון

בתיק מידטאון קבע בימ"ש העליון, שאין לפצל את עסקת התשלומים לרכישת המגרש לעסקת מכר ועסקת אשראי, ויש למסות את סך התשלומים הנומינליים.

בפס"ד אחר, הותיר בימ"ש העליון בצריך עיון את השאלה, אם יש להחיל את ההלכה בדבר התיישנות הליכי גביה פאסיביים (סירוב למתן אישור לטאבו) גם על הליכי גביה בעניין מס שבח, רכישה או רכוש.

בפס"ד נוסף נקבע, שמכירתם של נכסים שנרכשו מנושה מובטח לילדיו כנגד קיזוז כספים שהחברה חייבת לו, מצדיקה "פיצול" העסקה לשתי עסקאות נפרדות ומיסוי כל אחת מהן.

בענייני שווי נקבע, ששווי הרכישה של מניות באיגוד מקרקעין, שנרכשו במסגרת עסקת מיזוג במתווה של החלפת מניות, יקבע על פי שווין של המניות הנרכשות ולא על פי שווי המקרקעין שבבעלות האיגוד. בעניין אחר נקבע, ששווי הרכישה של רכישת זכויות הבניה שנקבע לפי שווי שירותי הבניה שיינתנו יהיה שווי הרכישה בעסקה עתידית למכירת מי מהזכויות שנרכשו, גם אם חלו התפתחויות מאוחרות וחיצוניות לעסקה ואפילו התברר בדיעבד כי השווי שנקבע בשעתו לא שיקף בצורה נכונה את השווי הריאלי.

 

 

פסיקה – ועדות ערר ובימ"ש מחוזי

וועדות ערר נחלקו בשאלה אם חברה המחזיקה קניון פעיל היא איגוד מקרקעין. במרכז נפסק בשלילה. בצפון נפסק למעשה בשלילה וכי לא ניתן לפצל את התמורה ולהחריג ממנה "מוניטין" שאנו נתון לחיוב מס שבח. וועדות הערר נחלקו גם בשאלה אם יש לשלם מס רכישה על שכר הטירחה לעורך הדין של הקבלן במרכז נפסק בשלילה ובחיפה בחיוב.

בימ"ש המחוזי בת"א דחה את האפשרות של יורשים לרשת את ההפסד לצרכי מס של המוריש מניהול העסק שירשו ולקזזו מהשבח במכירת הנכס.

כרסום נוסף בחזקת התא המשפחתי חל כשנפסק שכאשר בן הזוג עומד בנטל לסתור את חזקת התא המשפחתי, ומוכיח קיומו של הסכם יחסי ממון, הקובע הפרדה רכושית, וכי זו נשמרה בפועל, הרי, שעל-פי הלכת שלמי, זכאי העורר להינות משיעור מס רכישה לדירה יחידה אותה רכש לבדו גם אם לאשתו יש דירות נוספות (מלפני נישואיה). עוד בעניין דירות נפסק, שזוג נכים זכאים להקלה במס רכישה רק פעמיים ולא ארבע, ושהטבת מס רכישה הניתנת לרוכש דירת מגורים יחידה בטלה אם בוטלה מכירתה של הדירה הנוספת שהייתה לו גם אם נמכרה במסגרת 24 החודשים וגם אם הביטול היה לאחר חלוף התקופה.

וועדות הערר השונות פסקו במגוון נושאים נוספים: שבעסקאות חכירה ארוכות טווח החייבות במס שבח עשוי להתעורר חיוב במס הכנסה בגין מרכיב הריבית הריאלית הגלום בתשלום דמי החכירה; שלא ניתן להאריך את התקופה של 4 שנים לתיקון שומה לפי ס' 85 לחוק, ואם בחלוף שנים שינו הצדדים מרכיבים בעיסקה (ממכר או תמורה), הדבר אינו מחייב קביעה של אירוע מס חדש אלא רק שינוי ההיקף הכלכלי של העיסקה, שהוא עשוי להתחייב במס נוסף.

מן התקשורת