שינויים בחוק פינוי בינוי

שינויים צפויים בחוק פינוי בינוי:
באפריל 2020 פורסם תזכיר חוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי) (תיקון מס’ 7). 2 נקודות עיקריות של שינוי המופיעות בתזכיר המוצע הן כדלהלן:
⦁ הפחתת הרוב הדרוש לשם הגשת תביעה כנגד בעל דירה המסרב סירוב בלתי סביר לעסקת פינוי ובינוי במתחם שלו. אם כיום יש צורך ברוב של 80%, תזכיר החוק מציע להפחית את הרוב הדרוש ל-66.66% מכלל בעלי הדירות.
⦁ הגבלת זמן ליזמים – מוצע כי אם חלפה תקופה של שנתיים והיזם לא התקשר בעסקת פינוי ובינוי עם יותר ממחצית מבעלי הדירות בבניין / במתחם, או אם חלפה תקופה של 4 שנים ולא הוגשה תכנית לפינוי ובינוי למוסד תכנון, יהיו רשאים רוב בעלי הדירות בבניין להחליט כי אינם מעוניינים יותר בעסקה עם אותו יזם. אם החליטו בעלי הדירות כאמור, הם יהיו רשאים לבטל את העסקה מבלי שיראו אותם כמפרים הסכם התקשרות כלשהו עם היזם, והיזם יהיה זכאי לתשלום בסכום שייקבע בתקנות.
אם אכן כך יראה נוסח החוק הסופי, תינתן דחיפה משמעותית לפרויקטים של פינוי בינוי, ובנוסף לכך יזמים לא יוכלו "לכבול" בעלי דירות לתקופות ארוכות מאוד מבלי להתקדם בפרויקט. המשמעות היא שיזמים שאינם בעלי עומק כלכלי לא יוכלו להתחרות בשוק של הפינוי בינוי בקנה המידה הרחב שבו ניתן לראות אותם כיום.

קטגוריות

האם יש לשלם מס בגין שיפוץ פנימי של דירות במסגרת תמ"א 38 – חיזוק

פרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), מעניק פטור ממס שבח במכירת זכויות במקרקעין במסגרת פרויקטים המבוצעים לפי תמ"א 38. מתן הפטור מותנה בתנאים שונים, לרבות הדרישה כי התמורה בעד מכירת הזכויות ניתנה במסגרת "שירותי בנייה לפי תוכנית החיזוק". קרי, לא ניתנה תמורה בגין זכויות בנייה שאינן מכוח התמ"א.

לקרוא עוד »
עורך דין מקרקעין אלעד כהן נתניה

רוצים להתייעץ?

רוצים להתייעץ?

דילוג לתוכן