תמ"א 38 – המחאת זכויות בחוזה

תמ"א 38 – החוזה
המחאת זכויות וחיובים של החוזה – מה זה אומר בעצם?
כאשר יזם חותם מול בעלי הזכויות בבניין חוזה תמ"א 38, הוא עשוי בשלב כלשהו לרצות להעביר את אותן זכויות ליזם או קבלן אחר, בד"כ תמורת כסף.
אותו יזם חדש יכנס בנעליו של היזם הקודם, ויצטרך להמשיך מהנקודה שבה הפסיק היזם הראשון.
העברה כזאת של כל הזכויות והחובות נקראת המחאת זכויות.
בדרך כלל, יבקש היזם החדש שבעלי הנכסים יחתמו על נספח לחוזה שמאשר את ההתקשרות עם היזם החדש שנכנס בנעלי היזם הקודם.
יתכנו מקרים בהם הדיירים כלל לא ירצו להתקשר עם היזם החדש, אולם ימצאו את עצמם "לכודים" מול היזם החדש.
במקרה שנדון בעניין זה בבית המשפט המחוזי נדחתה בקשת בעלי הדירות להשתחרר מההסכם מול היזם החדש בעילות הבאות:
"על מנת שצד לחוזה יהיה זכאי לבטלו (מבלי שייחשב כמי שמבצע הפרת חוזה), צריך שתתקיים אחת מעילות הביטול הקבועות בדין. ככלל, ביטול חוזה ייעשה כדין בשני מקרים. האחד, כאשר אירע פגם הנוגע לעצם כריתת החוזה והשני, כאשר הוא הופר על ידי אחד הצדדים, הפרה שלאחריה מסר הצד האחר הודעת ביטול. בענייננו לא הוכח שהתקיימו היסודות שבדין ביחס לאיזו מעילות הקשורות ב"פגם ברצון" ולא הוכחה פגיעה כה חמורה ביסוד המוסכם בין הצדדים, שיהא בכוחה לשמוט את בסיסו, תכליתו ותועלתו."
אז מה עושים? מכניסים לחוזה עם היזם הראשון תנאי לפיו אסור ליזם להמחות את הזכויות והחובות שלו על פי החוזה הזה לצד שלישי.

קטגוריות

האם יש לשלם מס בגין שיפוץ פנימי של דירות במסגרת תמ"א 38 – חיזוק

פרק חמישי 5 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), מעניק פטור ממס שבח במכירת זכויות במקרקעין במסגרת פרויקטים המבוצעים לפי תמ"א 38. מתן הפטור מותנה בתנאים שונים, לרבות הדרישה כי התמורה בעד מכירת הזכויות ניתנה במסגרת "שירותי בנייה לפי תוכנית החיזוק". קרי, לא ניתנה תמורה בגין זכויות בנייה שאינן מכוח התמ"א.

לקרוא עוד »
עורך דין מקרקעין אלעד כהן נתניה

רוצים להתייעץ?

רוצים להתייעץ?

דילוג לתוכן